#

Ochrana osobných údajov

OSB – tanečná škola, občianske združenie

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

PREVÁDZKOVATEĽ: OSB – tanečná škola, občianske združenie, Kostolná 510, 951 95 Obyce, Slovenská republika, IČO: 51072858, zapísaný v evidencii OZ MV SR, reg. Číslo: VVS/1-900/90-51790 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.

V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

2. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?

- Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky prostredníctvom automatizovaných nástrojov alebo na adrese osbwinners@gmail.com prípadne písomne , zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu OSB – tanečná škola, občianske združenie, Kostolná 510, 951 95 Obyce, Slovenská republika. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

- Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

- Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

- Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

- Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

- Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

- Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

- Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • Oprávnené osoby prevádzkovateľa, spracúvať osobné údaje na základe poverenia prevádzkovateľa
 • Subjekt zabezpečujúci vedenie a spracovanie účtovnej agendy
 • Advokát, Mediátor, Exekútor

4. USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

5. AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb tzv. test proporcionality (porovnávací test) pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

 1. Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)
 2. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
 3. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
 4. Propagácia činnosti občianskeho združenia a jeho členov
 5. Evidencia členov združenia
 6. Zabezpečenie bezpečnosti a zdravia členov v súvislosti s činnosťou občianskeho združenia
 7. Aktívna komunikácia a informovanie členov o činnosti združenia

6. BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

7. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ.

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov môžete uplatniť u prevádzkovateľa na adrese: osbwinners@gmail.com . Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

8. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

 • zásada zákonnosti
  osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • zásada obmedzenia účelu
  osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
 • zásada minimalizácie osobných údajov
  spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú
 • zásada správnosti
  dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
 • zásada minimalizácie uchovávania
  osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 • zásada integrity a dôvernosti
  osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • zásada zodpovednosti
  ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

9. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice pre každý informačný systém upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.

10. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia.

1. Účel spracovania Evidencia záujemcov o členstvo v združení (tanečnej škole) na základe prihlášky
Kategórie dotknutých osôb záujemca o členstvo, zákonný zástupca záujemcu o členstvo
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, , e-mail zákonného zástupcu člena OZ, telefónne číslo zákonného zástupcu člena OZ, podpis zákonného zástupcu
Lehota na výmaz osobných údajov do 6M od rozhodnutia o prijatí za člena, v prípade neprijatia sú údaje okamžite zlikvidované
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa
2. Účel spracovania Evidencia členov združenia (tanečnej školy)
Kategórie dotknutých osôb členovia OZ
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia členov združenia
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, bydlisko
Lehota na výmaz osobných údajov 12M po zániku členstva
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa
3. Účel spracovania Kontaktovanie osôb, ktoré prejavili záujem o členstvo
Kategórie dotknutých osôb záujemca o členstvo, zákonný zástupca záujemcu o členstvo
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail
Lehota na výmaz osobných údajov do vybavenia požiadavky dotknutej osoby
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa
4. Účel spracovania Zabezpečenie bezpečnosti a zdravia členov v súvislosti s činnosťou (tréning) združenia
Kategórie dotknutých osôb členovia OZ
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je Zabezpečenie bezpečnosti a zdravia členov v súvislosti s činnosťou občianskeho združenia
Kategória osobných údajov informácie o zdravotnom stave člena OZ, obmedzenia, názov zdravotnej poisťovne, e-mail zákonného zástupcu člena OZ, telefónne číslo zákonného zástupcu člena OZ
Lehota na výmaz osobných údajov po dobu pravidelného kontaktu s prevádzkovateľom v súvislosti s plnením cieľov OZ, maximálne do zániku členstva
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa
5. Účel spracovania Informovanie o aktivitách združenia, zabezpečenie komunikácie s členmi združenia
Kategórie dotknutých osôb členovia OZ
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je Aktívna komunikácia a informovanie členov o činnosti združenia
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa
Lehota na výmaz osobných údajov do zániku členstva
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa
6. Účel spracovania Zabezpečenie účasti členov na vybraných súťažných podujatiach
Kategórie dotknutých osôb členovia OZ, zákonný zástupca člena OZ
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba)
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis zákonného zástupcu, druh podujatia
Lehota na výmaz osobných údajov do 5 rokov od konania podujatia
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa
7. Účel spracovania Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov a ich spracovanie
Kategórie dotknutých osôb členovia OZ
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je propagácia činnosti občianskeho združenia a jeho členov;
Kategória osobných údajov fotografia, videozáznam
Lehota na výmaz osobných údajov po dobu trvania oprávneného záujmu resp. uplatnenia námietky dotknutej osoby
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa
8. Účel spracovania Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej a daňovej agendy
Kategórie dotknutých osôb člen OZ, zákonný zástupca člena OZ, osoby uvedené v účtovných dokladoch
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Kategória osobných údajov osobné údaje uvedené na účtovných a daňových dokladoch v rozsahu bežných osobných údajov
Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od splnenia daňovej povinnosti
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci vedenie a spracovanie účtovnej agendy
9. Účel spracovania Zasielanie noviniek
Kategórie dotknutých osôb návštevníci web stránky
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia
Kategória osobných údajov e-mailová adresa
Lehota na výmaz osobných údajov po dobu trvania súhlasu (24 mesiacov), resp. odvolania súhlasu
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa,
10. Účel spracovania Kontaktný online formulár
Kategórie dotknutých osôb osoby, ktoré prejavili záujem o kontaktovanie
Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, predmet správy, telefónne číslo, e-mail, údaje uvedené v obsahu správy
Lehota na výmaz osobných údajov do vybavenia požiadavky dotknutej osoby
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa
11. Účel spracovania Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, škody a iného právneho titulu (mimosúdne vymáhanie, súdne/exekučné konanie
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – účastník súdneho/exekučného konania resp. mimosúdneho vymáhania a osoby oprávnené konať v ich mene, dotknuté osoby, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
Kategória osobných údajov meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych/mimosúdnych sporov, vymáhania náhrady škody a pohľadávok
Lehota na výmaz osobných údajov jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne od uplatňovaného práva/nároku v zmysle ustanovení §100-§114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, minimálne 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho/mimosúdneho vymáhania
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa, osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, účastníci konania, iný oprávnený subjekt, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, súdy, advokát, exekútor, mediátor
12. Účel spracovania Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia ochrany
Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,
13. Účel spracovania Správa registratúry, archivovanie dokumentov, evidencia pošty
Kategórie dotknutých osôb odosielatelia a prijímatelia pošty, člen OZ/zákonný zástupca člena OZ
Právny základ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, iné údaje bežné údaje súvisiace s činnosťou prevádzkovateľa,
Lehota na výmaz osobných údajov jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne, kritériom určenia je konkrétny účel spracovania a s ním určená lehota na výmaz osobných údajov obsiahnutých v dokumente
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona,
14. Účel spracovania Zálohovanie dát s osobnými údajmi/automatizovaná podoba
Kategórie dotknutých osôb odosielatelia a prijímatelia pošty, člen OZ/zákonný zástupca člena OZ
Právny základ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, iné údaje bežné údaje súvisiace s činnosťou prevádzkovateľa
Lehota na výmaz osobných údajov jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne, kritériom určenia je konkrétny účel spracovania a s ním určená lehota na výmaz osobných údajov obsiahnutých v dokumente
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona,
15. Účel spracovania Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)
Kategórie dotknutých osôb odosielatelia a prijímatelia pošty, člen OZ/zákonný zástupca člena OZ
Právny základ oprávnený záujem prevádzkovateľa (recitál 49 Nariadenia). Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti
Kategória osobných údajov bežné osobné údaje resp. osobné údaje, dostupné z jednotlivých pracovných staníc podľa vykonanej spracovateľskej činnosti
Lehota na výmaz osobných údajov jednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie, kritérium na určenie – osobné údaje sa spracúvajú na pravidelnej každomesačnej báze správcom siete, ktorý môže tieto údaje – prehliadať, alebo do nich nahliadať.
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby prevádzkovateľa, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

© 2016 - 2020 OSB. All Rights Reserved. Developed by MrCode NET

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.x